Hasar Tazmin Prosedürü
Hasar Tazmin Prosedürü
 • Hasar Tazmin Prosedürü

  HASAR TAZMİN PROSEDÜRÜ

   

  Amaç

  İnter Global Kargo Lojistik ve Taşımacılık A.Ş. (İGC) tarafından, 20 yılı aşkın sürede edinilen deneyim ve ulaşılan kalite standartları çerçevesinde, her zaman müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı verilmektedir. Taşınan gönderilerin, taahhüt edilen hizmet kalitesi ve bütünlükte, alıcısına ulaştırılamadığı durumlarda, İGC hem müşterilerine hem de sahip olduğu etik ilkelere karşı sorumluluk duymakta ve bu kapsamda her zaman müşterisinin yanında bulunan bir şirket olarak tazmin hizmetleri de sunmaktadır. İşbu Hasar Tazmin Prosedürü’nün (Prosedür) amacı, gönderisi ile ilgili hasar tespit eden/edilen müşterilerin taleplerinin değerlendirilmesi ve olumlu sonuçlanan değerlendirmelere ait tazmin taleplerinin karşılanmasıdır.

  Kapsam

  Prosedür, gönderici, alıcı ve taşıyıcı sıfatıyla tüm kargo ve lojistik süreçlerinin içerisinde bulunan tarafları kapsamaktadır. Söz konusu bu kapsamda taraflar, gerek inceleme ve tazmin talep etme gerekse tazmin talebinin araştırılması ve sonuçlandırılması aşamasında görev almak suretiyle bu sürecin bir parçası ve muhatabıdır.

  Genel İlkeler

  Gönderici taraf, gönderisinin, taşıma faturası ve ürün irsaliyesinde belirtilen nicelik ve niteliklerini tam ve doğru olarak beyan ettiğini, taşınması kanunen yasaklanmış ürünlerden biri olmadığını taahhüt eder. Gönderinin muhteviyatının gönderici tarafından doğru olarak bildirilmemesinden dolayı İGC ve üçüncü şahısların maruz kalacakları her türlü zarardan gönderici sorumludur.

  Elleçleme (ambalajlama, paketleme vb.) operasyonlarının İGC tarafından yürütülmediği kargo ve lojistik operasyonlarında, gönderilerin ambalajının, hizmetin gerektirdiği ölçü, standart ve sağlamlıkta olmasını sağlamak gönderene aittir. İGC’nin sorumluluğu teslim aldığı gönderilerin kontrollerinin gözle yapılmasından ibarettir. Bu kapsamda paket içerisinde yer alan herhangi bir gönderinin zarar görmesi tazmin kapsamında değerlendirilmeyecektir.

  Gönderilere ait sevk irsaliyeleri ve faturalar gönderinin üzerinde olmalıdır. Bu belgelerin tam ve gereği gibi eksiksiz ve mevzuata uygun olmamasından doğacak olan tüm yasal yaptırımlardan münhasıran gönderici taraf sorumludur.

  Müşteri sigorta prosedürlerinin gerektirdiği evrak ve bildirimleri ibraz etmekle yükümlüdür.

  Alıcıya teslimat esnasında hasar ve eksiklikler; alıcı ve İGC yetkililerince saptanıp yazılı bir tutanakla kayıt altına alınmalıdır.

  Ambalajı bozulmaksızın teslim edilen gönderilerin içerik eksiklikleri gönderenin sorumluluğundadır. Teslimat esnasında içerik sayım ve ölçümü yapılmaz. Ayrıca gönderilerin dağıtım esnasında kısmi olarak hasarlanması (bir koli içerisinde yer alan bir kısım ürünlerin hasarlanması) halinde; gönderi içeriği ve/veya gönderinin ambalajının hasar durumu dikkate alınarak; taraflarca (Alıcı ve Taşıyıcı) karşılıklı tutulan tutanak uyarınca, koli içerisinde sadece hasar gören gönderilerden İGC sorumlu olacaktır.

  İGC işbu Prosedür uyarınca, taşıma sırasında, kendisinden kaynaklı, gönderinin hasara uğraması, zarar görmesi ve/veya gönderinin zayi olması halinde, bahsi geçen gönderi ambalajlarının hizmetin gerektirdiği ölçü, standart ve sağlamlıkta olması ve yasal tespit ve belge ile tespit edilmesi ve İGC Taşıma Hüküm ve Koşulları’na uygun olması şartı ile gönderinin kendisine teslimi sırasında müşteri sevk irsaliyesinin ibrazı, gönderi ticari emtia değilse; beyan edilen değerin taşıma faturası üzerinde belirtilmesi kaydıyla ödeme yapacağını ve sigorta prosedürlerinin gerektirdiği şekil ve yöntemler ile oluşan zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ticari emtialara ödenecek tazminat bedeli müşterinin irsaliye ve faturasının üzerindeki iskontolu ve KDV’siz tutar ile sınırlıdır.

  Başvuru

  Gönderici ya da alıcının, gönderinin çıkış veya varış yaptığı hizmet birimine ya da hizmet biriminin bağlı olduğu bölge müdürlüklerine yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Gönderinin göndericisi ya da alıcısı konumunda yer almayan 3. kişiler tazmin başvurusunda bulunamazlar.

  Tazmin Dilekçesinde Bulunması Gerekenler

  • Tazmin başvurusu yapan kişinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi,
  • Tazmine konu gönderiye ilişkin gönderici ve alıcı isimleri,
  • Taşıması yapılan ATF bilgileri (ATF numarası, tarihi, takip numarası),
  • Varsa Kargo Kabul Fişi tarihi ve numarası,
  • Gönderinin içeriği,
  • Tazmin talebinin sebebi ve detaylı açıklaması,
  • Talep edilen tazminat tutarı.

  Tazmin Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

  • Tazmin dilekçesi,
  • Tespit tutanağı,
  • Gönderi içeriğinin değerini gösteren fatura (eğer gönderi içeriğine ilişkin fatura yok ise emsal değer gösteren fatura),
  • Gönderi ticari nitelikte ise ürün sevk irsaliyesi,
  • Gönderinin geç ya da eksik tesliminden kaynaklanan tazmin talebi var ise, zarar olduğunu kanıtlar nitelikteki bilgi ve belgeler,
  • Varsa gönderiye ait görseller

  Hasar Tazmin Dosyasının Değerlendirilmesi

  İnceleme

  Gönderinin çıkış ya da giriş yaptığı hizmet birimi (şube/acente) sorunun tespiti aşamasında tuttuğu hasar tespit tutanağı ve diğer gerekli evraklarla birlikte dilekçeyi İGC Merkez Şube Müdürlüğü’ne gönderir. Merkez Şube Müdürlüğü’ne gönderilen dilekçe ve evraklar, sorumlu personel tarafından işleme alınır. Şayet dilekçe ya da evraklarda eksiklik tespit edilirse dilekçe sahibinden (gönderici ya da alıcı), eksiklerin 3 (üç) iş günü içerisinde tamamlaması istenir. Gerek duyulması halinde Prosedür’de belirtilen evrakların dışında da bilgi/belge talep edilebilir. Eksik ya da ilave bilgilerin belirtilen süre içerisinde iletilememesi durumunda dilekçe reddedilir.

  Hasar ya da eksik içerik nedeniyle yapılan başvurular için gönderici taraf ve İGC süreçlerinde gönderi ile ilgilenen tüm birimlerle iletişime geçilerek gerekli yazılı, basılı, görsel tüm bilgi ve belgeler talep edilir. Öte yandan hasar/eksik içerik/gecikme nedeniyle yapılan başvurularda gönderinin çıkışından alıcıya teslim edileceği ana kadar tüm geçiş güzergahlarından görüş ve tutanak talep edilir.  Şayet dilekçeye konu sorun, kayıp (zayi) bir gönderiye ilişkinse bu sefer Türkiye genelinde tüm şube/acente, çalışılan alt yükleniciler, aktarma ve dağıtım merkezleri sürece dahil edilir.

  Değerlendirme

  Tazmin dosyası, araştırma ve görüş isteme süreci tamamlandıktan sonra, Merkez Şube Müdürlüğü’nce, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda edinilen olumlu veya olumsuz görüşle birlikte, Genel Müdürlük onayına sunulur. Ancak istenilen belgelerin eksiksiz olarak teslimi tazmin talebinin kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Genel Müdürlük, değerlendirme sonucunda edinilen bilgi, belge, görüş ve değerlendirmeleri inceleyerek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, tazmin talebini kabul veya reddeder. Değerlendirme ve sonuçlandırma süreci 15 (on beş) iş gününü geçemez.

  Sonuçlandırma

  Tazmin Talebinin Kabul Edilmesi

  Tazmin talebinin olumlu sonuçlanması durumunda, bireysel müşterilerden ibraname ve gider pusulası imzalaması, Vergi Usul Kanunu uyarınca faturaya tabi müşterilerden muvafakatname/ibraname ve İGC adına tazmin faturası düzenlemesi istenir. İbraname ve gider pusulası örnekleri müşteriye imzalatılmak üzere ilgili Şube/Acenteye gönderilir.

  İstenen belgeler düzenlenip imzalanarak müşteri tarafından Şube/Acenteye teslim edildikten sonra Merkez Şube Müdürlüğü’ne gönderilir. Merkez Şube Müdürlüğü ilgili belgeleri Genel Müdürlüğe gönderir. Onaylanan tazmin bedeli Genel Müdürlük tarafından, müşteriden istenilecek banka hesap numarasına yatırılır.

  Hasarlı kargolarda talep edilen bedelin tamamının ödenmesi durumunda tazmine konu hasarlı gönderi İGC’ye teslim edilmek zorundadır.​​​​​​​

  Tazmin Talebinin Reddedilmesi

  Tazmin talebinin reddedilmesi halinde dilekçe sahibinin seçeceği yöntemle başvuru sonucu hakkında kendisine bilgi verilir. Dilekçe sahibinin tazmin sonucuna itiraz etmesi halinde itiraz dilekçesi düzenleyerek Şube/Acenteye vermesi gerekmektedir. İtiraz dilekçesi üzerinde de aynı prosedür uygulanarak tekrar değerlendirme yapılır.

  İGC’nin kusurundan kaynaklanmayan haller ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumsuzluk nedenlerinin varlığı halinde gönderinin hasar ve ziyanından İGC sorumlu değildir.

  Yürürlük

  İşbu Prosedür yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Tazmin prosedürü gerek görülmesi halinde değiştirilebilecek olup, yapılan değişiklikler web sayfasında yayınlanarak, yine yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

   

 • Tazmin Talep Dilekçesi