KVKK Başvuru Formu
KVKK Başvuru Formu

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri için (“İlgili Kişi” ya da “Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan İnter Global Kargo Lojistik ve Taşımacılık Ticaret A.Ş. (“İGC”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Niteliğine göre talebiniz, Kanun’un 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, İGC’ye ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplanacaktır. Yanıtlarımız ise, yine Kanun’un 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Yöntemi

 1. 1. Şahsen Başvuru: “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:17/A Güneşli/Bağcılar/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletilebilir. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 2. 2. Noter Vasıtasıyla Tebligat: “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:17/A Güneşli/Bağcılar/İstanbul adresine noter kanalıyla ulaştırılabilir. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 3. 3. İadeli Taahhütlü Posta Yoluyla: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:17/A Güneşli/Bağcılar/İstanbul adresine posta yolu ile ulaştırılabilir. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 4. 4. Güvenli Elektronik İmza İle: interglobalkargo@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@igc.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz. E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru Formu

 1. 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri: Aşağıdaki bilgiler “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca alınmaktadır.

Ad/Soyad

 

TC Kimlik Numarası
(Pasaport numarası)

 

Telefon Numarası

 

E-posta Adresi

 

Adres

 

 1. 2. İGC ile Olan İlişkiniz:

Müşteri          Tedarikçi           Ziyaretçi
Çalışan           Eski Çalışan       Diğer (….................)

Lütfen Şirketimizle olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz:

 

…..........................................…................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 1. 3. Lütfen Kanun Kapsamındaki Talebinizi Belirtiniz:

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. Başvurunuza Cevap Yöntemi:
 2.  
 3. € Adresime gönderilmesini istiyorum.
 4. € E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
 5. € Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, İGC ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, tarafımızdan işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için İGC ilave bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde İGC, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yapılan başvurular “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 6’ ıncı maddenin beşinci bendi ve 7’nci maddeye uygun olarak ücretlendirilebilecektir.

 

 

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi);

Adı Soyadı           :

Başvuru Tarihi    :

İmza                     :

 

 

KAYDETMEK İÇİN    ► KVKK_BAŞVURU_FORMU_IGC