Etik İlkeler Politikası
Etik İlkeler Politikası

 

 

ETİK İLKELER POLİTİKASI

 

Amaç

Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını inceler. İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ilkeler bütününü kapsamaktadır. Tüm İGC çalışanları şirket vizyon ve misyonunu benimseyerek belirlenen hedefler doğrultusunda bilinçle çalışır. İnsana saygı, çevreye saygı, yapılan işe saygı prensipleri her kademedeki çalışan için vazgeçilmezdir. Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, eşitlik erdemlerinden hiçbir şart altında ödün verilmez. Tüm çalışanlar yaptıkları işte en üstün kaliteyi hedefler ve İGC menfaatlerine uygun hareket eder. Profesyonel hayatlarında attıkları her adımın İGC’yi temsil ettiğini unutmaz ve İGC itibarına zarar verebilecek hareketlerden kaçınırlar. Bu itibarla, Etik İlkeler Prosedürü’nün (Prosedür) amacı; İGC çalışanlarının benimsemesi ve uyması gereken etik ilkeleri ve kuralları saptamak, tarif etmek ve etik ilke ve değerlerin kurallar çerçevesinde nasıl uygulanacağı hususunda yol göstermektir.

Kapsam

Etik İlkeler, şirket politikaları, değerleri ve ilkeleriyle bütünlük içindedir ve İGC, her kademede iş gören tüm çalışanlarını, yöneticilerini, tedarikçi ve iş ortaklarını, aracıları ve alt yüklenicileri ile tüm üçüncü tarafları kapsar.

Dürüstlük ve Güvenilirlik

İGC; müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Dürüstlük, sadakat ve güvenilirlik, çalışanlarımızın İGC faaliyetleri üzerinde de etkisi olabilecek, şirket yönetimi tarafından izin verilmiş, özel faaliyetlerinin de vazgeçilmez ilkelerindendir. Çalışanlarımız şirket hedeflerine ulaşırken yasalara, uluslararası hukuka ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

Mevzuata Uyum

İGC, faaliyetlerinde, aşağıda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere kanun, yönetmelik, yönerge, tüzük ve ilgili tüm mevzuata tam uyum gösterir;

 • 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
 • 5584 Sayılı Posta Kanunu
 • 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, müşterilerimize ilişkin ticari ve şahsi tüm bilgilerin gizliliği esastır. İş ve görev gereği bu özel ve gizli bilgilerin işlenmesi sürecinde, bu verilere erişim ve verilerin kullanımında ilgili kanunlara, mevzuata ve düzenlemelere uyulur ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşılır. Resmi makamlar ve mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanmaz.

Şirketçe sağlanan ve ulaşılma ya da öğrenilme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

Gizli bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla; İGC’ye ait fikri mülkiyet hakları ve her türlü yeniliğin yanı sıra; personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği veya uygulamaya aldığı veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, iş süreçleri, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile iş planları, stratejiler, ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel özlük bilgileri, müşteri listeleri, fiyat, ürün tasarımları, yöntem bilgisi, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimlik bilgileri, tedarikçilere ilişkin bilgiler ve benzeri her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgileri içerir.

İGC hem yasal olarak sorumlu olduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde hem de imzaladığı/imzalattığı “Gizlilik Sözleşmeleri” gereğince, hizmet sunduğu bütün özel ve tüzel kişiliklere ait tanımlanmış “Gizli Bilgiler” in korunmasını önemli bir sorumluluk olarak görür, özel kişiler ve tüzel kişiliklerin paylaştıkları her türlü bilgiye saygıyla yaklaşır, korunması için gerekli hassasiyeti gösterir ve her türlü tedbiri alır.

Çıkar Çatışması

İGC çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiçbir koşulda müsaade edilmez.

Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanların yetki ve sorumluluğunu kendi çıkarına veya kendisinden beklenen özen dışında kullanarak görevini kötüye kullanması ve bu suretle İGC’ye doğrudan ya da dolaylı olarak zarar vermesi kabul edilemez.

Taciz ve Psikolojik Bezdirme (Mobbing)

İGC, tüm çalışanlarının özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterir. Çalışanlarının her türlü dokunulmazlığının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarını da gözetir. Ahlaki kurallara ve mevzuata aykırı cinsel davranış, tutum ve temaslar, çalışanın konumunu kullanarak karşı tarafa rızası dışında bu yönde bir yaklaşımda bulunması, cinsel tacizin yanı sıra din, dil, ırk gibi konularında ortaya çıkabilecek ayrımcılıklar, tacize varan davranışlar kesinlikle yasaklanmıştır. Çalışanlara yönelik olarak iş yerinde veya iş sebebi ile bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlık ihlaline müsamaha gösterilmez.

Bu tür ihlal durumlarını bildiren ya da soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere yönelik muhtemel olumsuz tutum ve davranışlar da işbu Prosedür’ün ihlali olarak değerlendirilir.  Buna ilave olarak, bir veya birden fazla çalışanın başka bir çalışan üzerinde uyguladığı uzun süreli ve sistemli psikolojik baskı, duygusal saldırı, yıpratma, kuşatma, rahatsız etme, sıkıntı verme ve yıldırma gibi bir kişiyi işi bırakmaya zorlama amaçlı kötü niyetli girişimler olarak tanımlanan “Psikolojik Bezdirme” (Mobbing) de kesinlikle yasaklanmıştır.

Her türlü taciz ve maruz kalanın taciz olarak değerlendirdiği tüm temas, tutum ve davranışlar için hem mağdur hem de kurumsal kimliği ile İGC hukuki haklarını kullanabilecektir.

İş Ahlakı

Tüm İGC çalışanları görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.

Çalışanlar prensip olarak, şirket dışında ikinci bir işte çalışamaz, bunun yanında çalışanların sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini teşvik etmek amacıyla ve Yönetim’den gerekli izinler alınarak kamu hizmeti yapan bir dernek, vakıf, meslek veya eğitim kuruluşunda görev almalarına izin verilir. Çalışanlar, doğrudan veya dolaylı olarak tüccar veya esnaf sayılmalarını gerektiren çalışmalarda bulunamaz.

Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

Şirket adını kullanarak siyasi oluşumlara üye olmamaya büyük hassasiyet gösterilir. Bununla birlikte şahsi üyeliklerde İGC’nin imajına zarar verebilecek ve mesai saatlerini olumsuz yönde etkileyecek her türlü faaliyetten kaçınılır. Her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır. Sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere karşı tarafsız ve eşit mesafede durur.

Çalışanların çalışma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranış, saldırgan tutum, tehditkâr konuşma ve davranış biçimleri; taciz, rahatsız etme, ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapması kabul edilemez.

Politik Faaliyetler

Çalışanlar, İGC adına gerçekleştireceği tüm faaliyet ve işlemlerde, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerini yerine getirir.

Çalışanlar, İGC adına politik faaliyetlere maddi ve manevi yardımda bulunamaz. Çalışanlar, İGC nezdindeki görev süresi boyunca iş yerinde veya İGC’yi temsilen bulunduğu ortamlarda veya şirket faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir şekilde herhangi bir siyasi partinin propagandasını yapamaz, bir siyasi partiye oy verilmesi için çalışma yapamaz veya herhangi bir siyasi parti adına aktif olarak faaliyet gösteremez. Yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını, siyasi bir partiye ve/veya derneğe üye olmasını isteyemez. Çalışanlar, görünüşlerini veya giyim tarzlarını bir siyasi partinin, düşüncenin, dinin ideolojisi yönünde şekillendiremez.

Güvenli ve Sağlıklı Bir İşyeri Ortamının Sağlanması

İGC olarak işlerimizi güvenli ve sorumlu bir biçimde yürütmekle yükümlüyüz. Bu sebeple, tüm çalışanlar, güvenlik ve sağlık hususlarını genel performansın üzerinde tutmalı ve her koşulda İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız ile uyum içinde hareket etmelidir.

Zaman ve Kaynak Kullanımı, İnternet Erişimi ve Elektronik Posta

İGC adına yapılacak kaynak kullanımlarında, şirket çıkarları dikkate alınır. İGC’nin çıkarı olmaksızın veya bu hususta bir uygulama bulunmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun İGC varlıkları, olanakları ve personeli şirket amacı dışında kullanılamaz. Kaynakların İGC menfaatine uygun olarak doğru şekilde kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. Çalışanlar, mesai saatleri içerisinde iş ile ilgili çalışmaları yürütmekle sorumlu olup, özel işlerin takibi şirket işlerini aksatmayacak şekilde ve mümkün olduğunca mesai saatleri dışında yapılmalıdır.

Zaman ve kaynaklar şirket prensipleri doğrultusunda, çevreye saygı politikası gözetilerek, tasarruf ve maliyet bilinciyle mümkün olan en verimli şekilde kullanılır. Çalışanların kullanımına tahsis edilen internet erişimi ve elektronik posta adresleri bilgi güvenliği politikası çerçevesinde mesleki amaçla kullanılır. İnternet erişimi şirket kararıyla sınırlandırılabilir. Kanunlara aykırı, siyasi propaganda yapan, ahlaki değerlerle bağdaşmayan, oyun ve eğlence içeriği olan sitelere giriş yapılmamalıdır.

Rekabet Hukuku İhlallerinin Engellenmesi

Rekabet yalnızca adil bir ortamda gelişebilir. İGC, piyasadaki diğer şirketlere karşı bozulmamış ve dürüst bir rekabet yürütmektedir. Rekabete aykırı tutum ve davranışlar kabul edilemez. İGC, faaliyet gösterdiği piyasalardaki rekabet hukuku kuralları çerçevesinde adil ve etik bir şekilde rekabet edecektir. Bu kapsama müşteriler ve tedarikçiler dahil olduğu gibi, rakipler de dahildir.

Rekabet hukuku, rekabeti sınırlayan veya ortadan kaldıran anlaşma ve davranışları, hâkim durumun kötüye kullanılmasını, tekel oluşturulmasını, suni fiyat belirlenmesini veya ticareti sair şekilde kanuna aykırı olarak engelleyen veya güçleştiren işlem ve tutumları yasaklamaktadır. Her bir çalışan (i) iş saatleri içinde ya da dışında, konusunun rekabet hukuku kurallarına aykırılık teşkil ettiğinden şüphelendiği konuşmalar söz konusu ise, konuşmanın yapıldığı ortamdan ayrılmalı veya kendisini konuşmadan açık bir şekilde uzak tutmalıdır; (ii) konusunun rekabet kurallarına aykırılık teşkil ettiği elektronik yazışmalardan kaçınmalıdır ve (iii) rekabet kurallarının ihlal edildiğine ilişkin şüphelerini doğrudan Yönetim’e rapor etmelidir.

Kara Para Aklamanın Engellenmesi

Kara para aklama, yasal olmayan yollardan kazanılmış paranın saklanması veya yasal yollardan kazanılmış gibi gösterilmesi sürecidir. Bu süreç, paranın veya bir malın suç teşkil eden kaynağını, yasal iş faaliyetleriyle saklamak anlamına da gelmektedir. Ayrıca suçu veya terörizmi desteklemek için meşru para kaynaklarının kullanılmasını da kapsamaktadır. 

İGC, kara para aklamayı kesin bir şekilde yasaklamaktadır; bu İGC ve çalışanlarının her daim İlgili Mevzuat doğrultusunda kara para aklama ile mücadeleye ilişkin kurallara uygun hareket edeceği anlamına gelmektedir. Herhangi bir çalışan, İGC’nin dahil olduğu veya dahil olmayı düşündüğü bir iş ve işlemde, İGC’nin ilerleyen zamanlarda kara para aklanmasına aracı olan taraf olduğuna ilişkin iddialarla karşılaşabileceğinden şüpheleniyorsa, durumu Yönetim’e bildirmelidir.

Sorumluluklar

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, çalışanlarımıza, insanlığa, topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızın da ayırdında olarak; görevimizi yerine getirmeye özen gösteriyoruz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Her hizmet sunumunu özel proje anlayışı ile gerçekleştirir; hizmet sunumunun her aşamasında iş ortaklarına katma değer yaratacak katkıları sunmayı önemli bir görev olarak değerlendiririz. İş ortaklarının ihtiyaçlarını doğru anlamayı, detaylı olarak analiz etmeyi, projeksiyonlar yapmak suretiyle maliyet etkin sonuçlara ulaşmayı, iş ortağına tercihlerde bulunabileceği alternatif çözümler sunmayı, projeleri hem planlama ve hazırlık aşamalarında hem de uygulama aşamasında eğitimli, deneyimli özgün proje ekipleri ile yönetmeyi esas alırız.

Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize doğruluk, güvenirlik, adalet, saygı ve sorumluluk değerleri çerçevesinde yaklaşırız.

Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İGC olarak uzun süreli, iş birliği içinde çalışmayı tercih ettiğimiz tedarikçi ve iş ortaklarımızın seçiminde objektif kriterler doğrultusunda karar vermeye özen gösteririz. Ticari ilişkileri kurarken ve yürütürken; herhangi bir çıkar ilişkisi ve/veya kişinin etkisi altında kalmadan, fayda/maliyet gibi objektif, şeffaf, eşit, bağımsız, kurum değerlerimize uyumlu ve üçüncü taraf paydaşlarımızın faydasını gözeten kriterleri esas alırız. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

İGC olarak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tüm yasal mevzuata uygun hareket eder; rekabet serbestisi ve sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır. Rakip şirketlerle ilişkilerimizde adil rekabet koşullarını gözetiriz. Rekabet kurallarının ihlali, bireysel ve kurumsal olarak yüksek tutarlı maddi ceza ve/veya olası hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Tüm İGC çalışanları, rekabetin korunması ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere, kanun hükmünde kararnamelere ve emirlere uyar.

İGC, rakiplerle veya diğer üçüncü kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabeti engelleme ya da sınırlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar, davranışlar ve uyumlu eylemlerden kesin suretle kaçınır. Belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hâkim durumda olunan durumlarda, söz konusu hâkim durum kötüye kullanılmaz. Rakiplerimizle ilgili bilgilere erişirken yasa dışı ve etik olmayan yollara başvurulmaz. Rakip şirketlerin ancak kamuya mal olmuş bilgilerini kullanılır ve kaynağı belli olmayan rakip şirketlere ait bilgiler tarafımızdan kullanılmaz.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

İGC; ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatı sağlar; performans değerlendirmesinde verimlilik kriterlerini esas alırız. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izleriz. İşe alım ve çalışma sürecinde ayrımcılığı, her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmayı reddeder. Tüm ödemeler İş Sözleşme’ sinde belirtildiği zamanda aksatılmadan yapılır.

Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmesinin yanı sıra ilk yardım, deprem, yangın ve diğer doğal afetler konusunda da eğitilmelerine olanak sağlar ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimlerine gerekli katılımı sağlarız. Çalışanlarımız, iş yerinde gördüğü muhtemel tehlikeleri ve riskleri birim amirlerine ve/veya işyeri İSG birimlerine ilgili bildirim formları aracılığıyla bildirir.

Çalışanlarının da birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurmalarını ve iş birliği yapmalarını bekler.

Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı Sorumluluklarımız

Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerde eşitlik ilkesi prensibi doğrultusunda hareket edilir. Faaliyetlerimizi yürütürken söz konusu kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere eşit mesafede durma prensibi ile hareket edilir. Yasa ve mevzuat gerekliliklerine uyulur; kamu görevlileri, siyasi kişiler ve temsilcileri ile maddi değeri olan veya olmayan menfaat ilişkisine girilmez.

Kamuya açıklanması gereken bilgileri doğru, tutarlı ve zamanında paylaşmaya dikkat eder, kamu ile paylaşılmaması gereken içsel bilgileri koruma altına almak hususunda da hassas davranılır. Tekliflere, ihale hazırlıklarına veya sözleşme görüşmelerine katılan ilgili çalışanlarımız, ilgili taraflara verdikleri tüm ifadelerin, yazışmaların ve beyanların doğru ve gerçek olmasından sorumlu tutulur.

Sosyal Sorumluluklarımız

Sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve değer yaratmak anlayışıyla; çalışanlarımızın gönüllülük ve yardımlaşma projelerinde yer almasını destekleriz.

İGC, iş ortakları ile müşterek bir anlayışla eğitim, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında sorumluluk projelerine katkı sunmakta; eğitim kurumları tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere destek sağlamaktadır.

Uygulama

Etik kurallar ve çalışma ilkeleri, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki temel kuralları ortaya koymaktadır. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm İGC çalışanlarının;

 • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
 • Şirket için geçerli olan genel ve görev alanlarına özel politika ve prosedürleri öğrenme, uygulama,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında konulan kural ve talimatlara tam uygunluk içerisinde hareket etme ve iş yaparken gerekli önlemleri alma,
 • İGC etik kuralları ve çalışma ilkeleri ile ilgili eğitimlere katılma, ilgili dokümanları okuma, anlama ve bunlara uygun hareket etme,
 • Gözlemlediği olası ihlalleri ivedilikle isimli veya isimsiz olarak Yönetim’e yazılı veya sözlü olarak iletme, iftira nitelikli her türlü bildirimden hassasiyetle kaçınma,
 • Etik incelemelerde Yönetim ile iş birliği içinde bulunma, inceleme ile ilgili bilgileri gizli tutma, sorumluluğu bulunmaktadır.

Şirket içerisinde etik konusunda çalışanlar tarafından iletilen soru ve konularda yön göstermek ve danışmanlık yapmaktan; Şirket içinde çözümlenemeyen veya çözümü soruşturma gerektiren etik uygunsuzlukları yönetmekten; Şirkette yürütülen etik uygulamalarının etkinliğini izlemek, takip etmek, uygulamalarda destek olmaktan Yönetim sorumludur.

İGC birim amirlerinin, Etik İlkeler Prosedürü çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır.

 • Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmek,
 • Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemek,
 • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Yönetim’e en kısa sürede iletmek,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktır.

Etik Davranış İlkeleri Uygulama Prensipleri;

 • Bildirimler ve şikâyetler ile bildirim veya şikâyette bulunanların kimliği gizli tutulur.
 • Soruşturmalar gizlilik kuralları içinde yürütülür.
 • Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delil, doğrudan doğruya ilgili birimden talep edilir.
 • Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanılır. Bilgi, delil ve belgeler tutanağa eklenir.
 • Tutanak Yönetim tarafından imzalanır.
 • Soruşturma ivedilikle ele alınır ve sonuca mümkün olan en hızlı şekilde ulaşılır.
 • Yönetim’in aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.
 • Sonuç hakkında ilgili bölüm ve mercilere bilgi verilir.
 • Gerekli görüldüğü durumlarda uzman görüşüne başvurulabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensipleri ihlal edilmeyecek tedbirler alınabilir.

Yürürlük

İşbu Politika yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. İGC Etik Kurallar Politikası, İGC Genel Müdürlüğünce tanımlanır ve güncellenir.

Sonuç

İşbu Politika, personele bildirilir. İhlaller, çok önemli risk faktörleri arasında değerlendirilir ve uygulamasında hedef sıfır toleranstır. İş bu Politikanın uygulanması, Yönetim tarafından takip edilir, düzenli olarak gözden geçirilir ve gerekli güncellemeler belirlenmek suretiyle, değişiklikler yapılır.

Etik İlkeler Politikası’ nın ihlal edildiği durumlarda Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yasa ve mevzuata, Etik İlkeler Politikası’ na ve diğer İGC politika, prosedür, yönetmelik ve talimatlarına uymamak, iş akdinin feshedilmesine kadar cezai sonuçlara yol açabilir.