KVKK Politikası
KVKK Politikası

Kişisel Verilerin Korunması

 

İnter Global Kargo sunduğu hizmetin gereği olarak talep ettiği kişisel verilerin;

♦ İşlenmesi,

♦ Korunması,

♦ Silinmesi,

♦ Yok edilmesi,

♦ Anonim hâle getirilmesi,

♦ Aktarılması ile ilgili işlemleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun esasları doğrultusunda yürütmek için özel bir hassasiyet gösterir.

 

 

İGC Kişisel Verilerin Korunması Metni

 

İnter Global Kargo hizmet sunduğu/hizmet satın aldığı bütün özel ve tüzel kişiliklere karşı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun gereğini yerine getirmeyi önemli bir sorumluluk olarak görmektedir.

Benzer şekilde hizmet sunduğu/hizmet satın aldığı özel ve tüzel kişiliklerden de söz konusu Kanun kapsamındaki sorumlulukların yerine getirilmesini bekler.

Yapılacak her sözleşmede yasal mevzuata uygun olarak talep edilecek kişisel veriler başlangıçta belirlenir. Bu bilgiler dışında, gönderiler içinde bulunan diğer kişilere ait veriler işlenecek veriler kapsamında değildir.

İGC kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak yasal mevzuatta yer alan düzenlemelere uyum sağlanması ve gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında temin edilen bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması ile ilgili hususların risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, stratejilerin, kurum içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ile kişisel veri sahiplerinin ve kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesine ilişkin politikaları belirlemeyi hedeflemektedir.

Tanımlar:

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder (Bir şirketin ticaret unvanı ya da adresi gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler -bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde- kişisel veri sayılmayacaktır.).

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel Veri Nedir?

      Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

     Buna göre;

     ♦ Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel verinin tanımının dışındadır. Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı ya da adresi gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır.

     ♦ Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması: Kişisel veri, ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.

     ♦ Her türlü bilgi: Bu ifade son derece geniş olup, bir gerçek kişinin; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilmiştir.

Kişisel verilerin işlenme şartları:

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde işlenebilir.

Diğer hususlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilmiştir.   

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi:

    6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin aktarılması:

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın İnter Global Kargo tarafında başka kişilere aktarılamaz.

Kişisel veriler; yeterli önlemler alınmak kaydıyla, yasal şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması:

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

Sunulan hizmetin gereği veya yasal zorunluluk gereği olan durumlar hariç İnter Global Kargo tarafından kişilerin açık rızaları ile işlenen veriler yurt dışına aktarılmayacaktır.

Hakkında veri işlenen ilgili kişinin hakları:

    İnter Global Kargo tarafından hakkında veri işlenen kişiler, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak işlenen kişisel veriler hakkında Kanunda belirtilen doğrultuda talepte bulunabilir.

Kişisel verilerin korunması kapsamında İnter Global Kargo’ya yapılacak müracaat esasları:

       İlgili Kanun esasları doğrultusunda yapılan müracaatlara gerekli işlem yapılır ve müracaat sahibi en kısa süre içinde detaylı olarak bilgilendirilir.

İnter Global Kargo’nun “Kişisel Veri” ve “Özel Nitelikli Kişisel Veri” ile ilgili uygulama esasları:

       İnter Global Kargo yasal mevzuatta tanımlanmış olan faaliyetleri yürütürken/hizmetleri sunarken yine yasal mevzuatta tanımlanmış, amaca uygun, sunulan hizmetle doğrudan bağlantılı kişisel verileri ilgili kişi/firmalardan (rıza kapsamında) talep etme hakkına sahiptir.

İnter Global Kargo bu metnin 5’inci maddesinde belirtilen “özel nitelikli kişisel verileri hiçbir kişi/firmadan talep etmez ve işlemez”. Bu kapsamdaki bilgilerin taraflarca paylaşılmaması önem arz etmektedir. Bu nedenle İnter Global Kargo adına bu tür bilgi talep edilmesi halinde itibar edilmeyecektir.

İlgili yasal mevzuat gereğince İnter Global Kargo’nun, taşınacak kargoların içinde bu Sözleşme Metni’nin 5’inci maddesinde belirtilen “özel nitelikli kişisel veriler”in bulunması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sunulan hizmetin ve yasal mevzuatın gereği olarak İnter Global Kargo tarafından kişi/firmalardan talep edilen kişisel veri kapsamındaki bilgiler aşağıda tanımlanmıştır:

          ♦ Firma unvanı (Kişisel veri kapsamında değildir),

          ♦ Firmanın/tedarikçilerinin/teslimat noktalarının unvanları, isimleri, açık adresleri (İl, ilçe, mahalle, sokak, site, apartman, daire numarası vb. bilgiler),

          ♦ Vergi Dairesi ismi, Vergi Numarası,

          ♦ Gönderiyi İnter Global Kargo’ya teslim eden/edecek olan yetkili/sorumlu personelin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numaraları, telefon Numaraları, E-Posta adresleri,

          ♦ Alıcının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, telefon numarası, açık adresi vb. bilgiler,

          ♦ Sunulan hizmetin ve yasal mevzuatın zorunlu gereği olan diğer kişisel bilgiler.