Mevzuat
Mevzuat

İGC, yürüttüğü bütün faaliyetlerde esas olarak yasal zeminden güç almaktadır. Bu nedenle İGC’nin fonksiyon alanlarına ilişkin yasal mevzuatın detaylı olarak tespiti, mevzuata hâkimiyet ve her koşulda mevzuata uygun hareket edilmesi İGC Kurumsal organizasyonunun temel özelliğidir.

Yasal mevzuat; anayasa, yasalar, yönetmelikler, yönergeler, tüzükler, genelge, talimat vb. resmi içerikli dokümanı ifade eder.

İGC iç mevzuatı ise İGC Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş makamlar tarafından onaylanmış yönerge, talimat, emir vb. dokümanı kapsar.

Her İGC çalışanı kendi görev alanı ile ilgili olarak yürüttüğü bütün faaliyetlerle ilgili yasal mevzuatı bilmek ve gereğini yapmaktan sorumludur.

Yasal mevzuat eğitimi İGC Eğitim sistemi içinde özel bir yer tutar.

İGC Kurumsal Yönetim Süreçlerinde Esas Alınan Yasal Mevzuat Aşağıda Belirtilmiştir.

♦ 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

♦ 5584 Sayılı Posta Kanunu

♦ 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu

♦ 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

♦ 2920 Saylı Türk Sivil Havacılık Kanunu

♦ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

♦ 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

♦ 7201 Sayılı Tebligat Kanunu

♦ 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

♦ 3568 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

♦ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

♦ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

♦ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

♦ Karayolu Taşıma Yönetmeliği

♦ Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

♦ Havaalanlarında Alınacak Güvenlik Tertip ve Tedbirleri Yönetmeliği

♦ 5018 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (e-Fatura)

♦ Kayıtlı Elektronik Posta Yönetmeliği

♦ 28647 Sayılı Sivil Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)

♦ 28533 Sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği

♦ 22741 Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)

♦ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Birim Yönetmeliği

♦ Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)

♦ Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

♦ Posta Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

♦ Tali Posta Hatları Hizmet Alımı Yönergesi

♦ Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği

♦ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe Yaptırımlar Yönetmeliği

♦ Elektronik Tebligat Yönetmeliği

♦ İnternet Alan Adları Yönetmeliği

♦ Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

♦ Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

♦ Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elk.Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ

♦ BTK İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar

♦ Kayıtlı Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar

♦ 2018/22 Sayılı Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyadaki Muafiyet Sınırı ve Yolcu Beraberi Eşyaya Uygulanacak Vergiler Hakkında Karar

♦ Evrensel posta hizmet geliri ve idari ücret ödemelerinin hangi dönem gider kaydedileceğine dair mevzuat.

♦ Cenevre Kongre Kararları- Posta Kolileri El Kitabı

♦ Cenevre Kongre kararları-Mektup Postası El Kitabı

♦ Evrensel Posta Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Kabul ve Dağıtım Yönergesi

♦ Hava Kargo ve Posta Güvenliği Talimatı (SHT-17.6)

♦ Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı (MSHGP)

♦ Havaalanı Güvenlik Komisyonu Mevzuatı

♦ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usul ve Esasları ile Taşıma Riskleri Hakkında Yönetmelik

♦ Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

♦ Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük

♦ Patlayıcı Maddeler Birleştirilmiş Genelgesi Bakanlık Genelge No:2013/13 EGM Genelge No:2013/28

♦ Diğer yasal mevzuat