İnsan Hakları Politikası
İnsan Hakları Politikası

 

 

İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

 

Amaç

Çağdaş ve insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratılması, insan hakları alanındaki yaklaşım ve ilkelerin aktarılması, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve ilişkili olduğumuz diğer tüm paydaşlarımız ile olan ilişkilerimizde insan haklarına duyarlı ve bu ilkeler çerçevesinde davranılmasının sağlanması ve teşvik edilmesidir.

Kapsam

İnsan Hakları Politika’sı (Politika), şirket politikaları, değerleri ve ilkeleriyle bütünlük içindedir ve İnter Global Kargo Lojistik ve Taşımacılık Ticaret A.Ş.’nin (İGC) kurumsal kimliğini, her kademede iş gören tüm çalışanlarını, yöneticilerini, tedarikçi ve iş ortaklarını, aracıları ve alt yüklenicileri ile tüm üçüncü tarafları kapsar.

Genel İlkeler

İnsan hakları tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. Yaş, dil, ırk, etnik köken, tabiiyet, sağlık, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum, din ve mezhep, siyasal düşünce, felsefi anlayış ve inanç ayrımı gözetilmeksizin tüm insanların eşit olarak yararlanabileceği haklardır. İnsan haklarına saygıyı en temel değerlerinden biri olarak benimseyen İGC, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında yer alan temel insan haklarına, insanın maddi ve manevi varlığına saygı duyar ve tüm faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirir.

İGC, çalışma hayatına ilişkin yasal mevzuat, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma hakları, insan hakları ve sosyal adalet temel ilkeleri başta olmak üzere ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirme konusuna odaklanır ve özen gösterir. İGC, insan hakları politikasını ve temel ilkelerini çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve diğer tüm paydaşları ile şeffaflıkla paylaşır.

Uygulama

İnsan Haklarına Saygı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun olarak, faaliyet gösterdiği alanlarda evrensel insan haklarına saygı göstermekte ve insan hakları ihlallerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda; İnsan Hakları Politikası hakkında çalışanları ile yöneticilerini bilgilendirir ve eğitir; Politika’ ya aykırılıkların oluşması durumunda, adil ve makul bir şekilde iyileştirme sağlamayı ya da iyileştirme için iş birliği yapmayı taahhüt eder; Çalışanları, müşterileri ve birlikte iş yaptığı tüm paydaşlarının insan hakları sorunları konusundaki görüşlerini dikkate alır; İş ilişkisinde bulunduğu tedarikçi ve iş ortakları tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinde sorumluluğunun tespiti durumunda, bu ihlalleri ve olumsuz etkilerini gidermeye çalışır.

Fırsat Eşitliği, Farklılıklara ve Çeşitliliğe Saygı Duyma

İGC tarafından, ücretlendirme, işe alma, kişisel ve mesleki gelişim gibi insan kaynaklarına ilişkin süreçlerde ve iş ortamında çalışanlar arasında cinsiyet, dil, din, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, milliyet, yaş, hamilelik, medeni hal, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzer konulara bağlı olarak ayrım yapılmadan eşit bir tutum sergilenmekte, bu konularda ayrımcılığa tolerans gösterilmemektedir. Çalışanlara yönelik yaklaşım, doğru işe doğru insan prensibiyle yürütülürken, çalışanların vasıf, deneyim ve performansına bağlı olarak süreçler şeffaflıkla yönetilmektedir. Kolektif çalışmanın ve organizasyon yapılanmasının önemli bir öğesi olan çeşitliliğe saygı duyulmaktadır.

İfade Özgürlüğü

İGC, çalışanlarının ifade özgürlüğüne saygı duyar, ifade özgürlüğünü engelleyen davranışların önüne geçmeyi ilke edinir. İş birliği ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir çalışma ortamının oluşmasına önem verir.

Taciz ve Şiddete Sıfır Tolerans

Çalışanların evinde ve işyerinde güvende olmasının ve hissetmesinin çok önemli olduğuna inanılır, bu paralelde güveni tehdit eden veya zedeleyen her türlü şiddet ve istismara karşı sıfır tolerans gösterilir. Güvenli ve destekleyici bir iş ortamını zedeleyen davranış ve durumlar ile karşılaşılması halinde de uygun yaptırımların uygulanması sağlanır.

Sağlıklı ve Güvenli Çalışma

Çalışanların iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla yasal düzenlemeler ile uyumlu şekilde gerekli tedbirleri alınır. Bu kapsamda olası riskler ile bunlara yönelik olarak alınan ve planlanan tedbirler ve uygulamalar periyodik olarak değerlendirilir. Aynı zamanda düzenli eğitimler ile çalışanların bilinç ve farkındalık seviyesinin sürekli artırılması hedeflenir.

İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi unvanı ile görev yapmakta olan personeller vasıtasıyla gerekli kontrollerin rutin şekilde yapılması ve önlemlerin alınması sağlanır.

Kötü Muamelenin Engellenmesi

İş ortamında kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylara müsamaha gösterilmemektedir.

Kadın İstihdamı ve Annelik

Kadınların çalışma hayatına katılımının teşvik edilmesi ve işyerlerinde kadın istihdamının artırılması hedeflenir. İstihdam edilen kadın çalışanlara doğum öncesi ve sonrasında İş Kanunu’ndan doğan ücretli izinlerin yanı sıra talep halinde ücretsiz doğum izni ve çocuk 1 yaşına gelene kadar süt izni verilir, gebe veya emziren kadınlar için farklı mesai saatleri uygulanır.

Zorla Çalıştırmanın ve Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önüne Geçilmesi

İGC, çocukların fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmesine, eğitim ve iyi yaşam haklarının ellerinden alınmasına neden olan çocuk işçiliğine şiddetle karşı çıkmaktadır. Gönülsüz olarak ve tehdit altında çalışma olarak tanımlanan zorla çalıştırmanın her türüne karşıdır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşme ve tavsiye ilkeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyarınca köleliğe ve insan ticaretine karşı sıfır tolerans politikası uygulanmakta, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve tüm iş ortaklarımızın bu doğrultuda hareket etmesi beklenmektedir.

Suç Teşkil Eden Fiiller

İGC, icra ettiği herhangi bir faaliyette suç veya hak ihlali fiili ile sonuçlanabilecek girişimlerde bulunmamaktadır. Gerek asıl iş kolu olan kargo ve lojistik taşımacılığı gerekse de hem çalışan hem de tedarikçi/müşterilerle ilişkilerinde aynı hassasiyeti göstermekte ve güç kaynaklarından en önemlisi olan yasal dayanaklarına karşı zor durumda kalmaktan itinayla kaçınmaktadır. Aynı doğrultuda çalışanlarından, tedarikçi, müşteri ve/veya iş ortaklarından da hassasiyet göstermesini beklemektedir.

Gelişim Fırsatları Sağlanması

İGC, çalışanlarının, kişisel ve profesyonel olarak kendilerini geliştirmeleri için imkân ve fırsatlar sunar. Hem gelecek nesillerin iş hayatına adaptasyonu için hem de sosyal sorumluluğu gereği, iş ortakları ile müşterek bir anlayışla eğitim, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında sorumluluk projelerine katkı sunmakta; eğitim kurumları tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere destek sağlamaktadır.

İş hayatına ara vermiş kadınların veya engelli bireylerin istihdamının desteklenmesi, müşterilere iş hayatını kolaylaştırıcı gelişim fırsatları sunulması gibi geliştirici konulara da önem verilmektedir.

Kişisel Bilgilerin Korunması

İGC, çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve iş ortaklarının kişisel bilgi ve verilerinin, özel hayatın gizliliği ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak korunması ve bu bilgilerin yetkisiz kişiler ile paylaşılmaması için ilgili yasal düzenlemelere uyumlu şekilde gerekli önlemler alınır ve bu alanda üst düzey standartların uygulanması taahhüt edilmektedir.

Uygulamaya İlişkin Esaslar

Politika, İGC’ nin evrensel ahlak kriterlerine göre insana yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olup, tüm paydaşlarına iletilecektir. Paydaşlardan geri bildirim gelmesi durumunda, İGC Genel Müdürlüğü’nün de onayı ile, gözden geçirilecek ve gerekli görülen düzenlemeler yapılacaktır. Bütün diğer politika, prosedür, süreç, uygulama, hizmet ve faaliyetlerde Politika ile çelişme ya da Politika’ nın uygulanmasını zorlaştırma riski içereceği düşünülen konular tekrar gözden geçirilecektir.

İşbu İnsan Hakları Politikası’ na uyulmaması ve/veya konuyla ilgili şikâyet alınması durumunda yapılan denetleme sonucunda ilgili kişi veya kişiler disiplin cezası ve/veya iş akdinin feshi gibi cezai uygulamalar ile karşı karşıya kalabilir. Bu bildirimlerde kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin yasalara uyum sağlanacaktır. Ayrıca Politika kapsamında endişelerini bildiren herhangi bir çalışana karşı misillemede bulunulmaz ve gizliliği koruyan süreçlerle bildirimler ele alınır.

İGC, gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak, uzmanlardan faydalanabilir. Soruşturma esnasında istenen tüm bilgi ve belgeler ilgililerden toplanır. Tüm çalışanlar bu anlamda soruşturmaya yardımcı olmakla yükümlüdür.

Yürürlük

İşbu Politika yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir ve düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılacak ve İGC Genel Müdürlüğü’nce yayımlanacaktır.